A超甜玉米


產出組織:蕉您來好康
產出日期:2022-05-10 13:45:38
有效日期:2022-05-20
產出數量:1.275公斤 (1包)
剩餘數量:1.275公斤 (1包)

用LINE傳送 Facebook

A超甜玉米 [自拍保證來源]

2022-02-08 10:01:40 - 2022-02-08 10:01:40A超甜玉米 [播種]

2022-02-08 10:05:02 - 2022-02-08 10:09:30A超甜玉米 [定植]

2022-02-25 10:33:58 - 2022-02-25 10:57:04A超甜玉米 [自拍保證輸出]

2022-05-10 11:02:19 - 2022-05-10 11:02:19A超甜玉米 [包裝/出貨]

2022-05-10 13:45:10 - 2022-05-10 13:45:38
可溯源原料: A超甜玉米 (1.275公斤)
[蕉您來好康]